Sale&Service (Amarapura)

Together mobile sale & service အ.ထ.က (၁) လမ်း လေးစုရပ်ကွက်ရုံးအနီး အမရပူရမြို့။............... TOGETHER MOBILE Sale&Service B.E.H.S (1) Street, near LaySu Qr Office, Amarapura. email:togethermobile.ama@gmail.com www.facebook.com/togethermobile.ama Wechat ID : togethermobile12

facebook က သင့္ကိုေျပာျပမည္မဟုတ္ေသာ အခ်က္ ( ၁၃ ) ခ်က္

၁ ။ Facebook မွ သင့္အေၾကာင္းကိုမည္မွ်စုေဆာင္းသိရွိသလဲသိလိုလွ်င္
- Home Menu ထဲမွ Account Settings သို႔သြား၍ “ Down load a copy of your Facebook data” အား Click လုပ္ပါ။

၂ ။ သင္သည္ default setting အား “Public” လုပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ update အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တကမာၻလံုးသို႔ မျဖန္႔ေဝလိုပါက “Privacy Setting “ သို႔သြားေရာက္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။

၃ ။ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ၏ Post တိုင္းကို သင္ျမင္ရမွာမဟုတ္သလို၊ သင္၏ update သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သင္၏သူငယ္ခ်င္းတခ်ိဳ႔တစ္ဝက္ကသာျမင္ရပါလိမ့္မည္။ Facebook သည္ Users မ်ားကို site အားၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳေစလိုေသာေၾကာင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ အမ်ား ဆံုး၊ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေဝမႈအမ်ားဆံုး၊ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈအမ်ားဆံုး Post မ်ားကို သာ ဦး စား
ေပးျမင္သာေစသည္။

၄ ။ သင္သည္ Facebook သို႔ “ Sign in “ ဝင္ျပီးသည့္အခါ ေနာင္တြင္ သင္ internet surf လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အျမဲျဖစ္ေပၚေစသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို FB တြင္ Share / Like လုပ္ထားေသာ Page မ်ားအားဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါက သင္၏ Share/ Like ျပဳလုပ္ေသာ Information မ်ားအား မွတ္သားေပးထားသည္။

၅ ။ သင္၏ Post မ်ားအား “Public” ျပဳလုပ္ထားခဲ့ပါက မသမာသူမ်ားမွသင္၏ Update သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအားေတြ႔ျမင္ေနရသျဖင့္ မသာမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အာမခံကုမၸဏီမ်ားသည္ Post လုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳ ၍ ေငြ အရစ္ က်ေပးေခ်ႏႈန္းမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္း၊ ေတာင္းဆို မႈမ်ားအား ျငင္း ဆန္ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ေလ့ရွိ ပါသည္။

၆ ။ သင္၏ေစ႔စပ္လက္ထပ္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းမ်ားအား FB မွ သတင္း ေၾကျငာမႈတစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္၍ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ News Feeds တြင္ ၄င္းတို႔ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ Log on လုပ္သည့္အခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

၇ ။ ဥပမာအားျဖင့္သင္သည္ Gap Facebook page တြင္ ေစ်းဝယ္ရျခင္းအားၾကိဳက္ႏွစ္သက္သျဖင့္ “Like” လုပ္ပါက coupon ေပၚလာေသာအခ်ိန္တြင္ သင္ေက်နပ္လိမ့္မည္။ ထိုကဲ့ သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားသည္ FB အား သင္၏ အေၾကာင္းကိုပိုမိုသိေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုရေစပါသည္။

၈ ။ သင္ဂရုစိုက္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ Posts မ်ားအား လံုေလာက္စြာ မၾကည့္ရႈရဘဲ၊ သင္မၾကည့္လိုေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ Post မ်ားအားျမင္ေတြ႔ေနရပါသလား?

- New Feeds မ်ားအား Most Recent အျဖစ္စီစဥ္ပါ။
- သင္၏ Close Friends List ထဲသို႔ Favorite Friend မ်ားအားထည့္ပါ။
- သင္စိတ္မဝင္စားေသာ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႔အား unsubscribe လုပ္ပါ။

၉ ။ FB သည္ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုေသာ companies မ်ားအား Advertising Space ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိသည္။ ေၾကာ္ျငာလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဆႏၵ ရွိသည္႔ေနရာ၊ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း level စသည့္သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားေပး သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ စံအေနအထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ Pages မ်ား တြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္ေပးသည္။

၁ဝ ။ သင္သည္ သင္၏အေရးၾကီးေသာ Post မ်ားအား သင္ ၏သူငယ္ခ်င္း မ်ား သို႔ ေသခ်ာ စြာျမင္ေစလိုလွ်င္

- သင္၏ Update News အားသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ News Feeds ထိပ္ဆံုး တြင္ေျပာင္းေရႊ႔ ေပၚလြင္ေစရန္ $7 မွ $10 အထိ Fee ေပး၍ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၁၁ ။ အသံုးျပဳသူအမ်ားစုဟာ time line ကိုမၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ timeline သည္ အသံုးျပဳ သူမ်ားအတြက္ Share လုပ္ရန္ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Timeline သည္ ျမင္သာေသာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၍ ေစ်းကြက္အတြင္း Brands ထိုးေဖာက္လိုသူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ Platform တစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၂ ။ သင္၏ Posts မ်ားအား Facebook friends မ်ားၾကားတြင္ေတြ႔ျမင္ရမႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ Post မ်ားအား boss မွလြဲ၍ အျခားေသာ သူမ်ားအားၾကည့္ရႈခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။

- Status Update Box ၏ ညာဘက္ေအာက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာျမွားကို Click လုပ္ပါက Option အားလံုးကို ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

၁၃ ။ Facebook Log on လုပ္ေနစဥ္ သင္၏ computer အား ထားရစ္ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တျခားသူမွ သင္၏ Status တြင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
#Togethermobile (Amarapura)


Share:

0 comments:

Post a comment