Sale&Service (Amarapura)

Together mobile sale & service အ.ထ.က (၁) လမ်း လေးစုရပ်ကွက်ရုံးအနီး အမရပူရမြို့။............... TOGETHER MOBILE Sale&Service B.E.H.S (1) Street, near LaySu Qr Office, Amarapura. email:togethermobile.ama@gmail.com www.facebook.com/togethermobile.ama Wechat ID : togethermobile12

ပတ္လမ္းလိုက္နည္း

မ္းလိုက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္
သို႔ေသာ္ schematic ကိုနားလည္ေသာအျမင္
ႏွင့္ PCB ေပၚက တကယ့္လက္ေတြ႔အျမင္သည္
ကြာျခားမႈ႐ွိၿပီး ဆားဗစ္အေတြ႔အၾကဳံရင့္က်က္လာမွသာလွ်င္
အျမင္ႏွစ္ခု ထပ္တူၾကႏိုင္ပါလိမ့္မည္
တစ္ခါတစ္ရံမွာ printed ေပၚက PCB ပတ္လမ္းက ၾကည့္ရင္ ပိုလြယ္ နားလည္လြယ္သလိုျဖစ္တတ္ၿပီး Schematic
အေနနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာခ်ဆြဲၿပီးမွ နားလည္ႏိုင္တဲ့
အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ႐ွိတတ္ပါတယ္
Schematic နားလည္ေအာင္သင္ျခင္း
ဖတ္႐ႈသေဘာေပါက္ေစျခင္းသည္
တကယ့္ စက္ျပားကိုမျပင္ခင္ တကယ္ျပင္ေနရ
သကဲ့သို႔ အစမ္းေလ့က်င္ေနၾကျခင္းသေဘာျဖစ္ၿပီး
တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳေစပါသည္
PCB ေပၚတြင္ လက္ေတြ႔စက္ျပင္ေနရေပမယ့္
အခက္အခဲျဖစ္လာသည့္အခါ ပတ္လမ္းသေဘာ
တရားကို မ်က္စိထဲျမင္ေရာင္လာေအာင္ပုံေဖာ္ၿပီး
လြယ္ကူေအာင္ diagram အျဖစ္ပုံေဖာ္စဥ္းစား
ေတြးေခၚယူတတ္ၾကပါတယ္
Diagram မလိုပဲ စက္ျပင္ေနၾကေပမယ့္
လိုအပ္တဲ့အခါ အာ႐ုံမွာ diagram ဆြဲေနတတ္ၾကတာ စက္ဆရာမ်ားရဲ႕အက်င့္ပါပဲ
Diagram မသိ Schematic နားမလည္ေသာ
စက္ဆရာမ်ားအဖို႔ကေတာ့ လက္ေတြ႔ PCB ေပၚ
မွာ အေျဖ႐ွာမေတြ႔ႏိုင္တဲ့အေျခအေနသည္
သူတို႔အဖို႔ လမ္းဆုံးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေတြး
ေခၚယူဆဖို႔ က စိတ္ထင္တဲ့ဟာ လဲၾကည့္ဖို႔ေလာက္ပဲ
႐ွိေတာ့ၿပီး မေရရာဘူး မေသခ်ာဘူး ဆိုတဲ့
ေလးျဖဴသီခ်င္းပဲ ဆိုရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္
သို႔အတြက္ diagram သည္ စက္ျပင္ရာတြင္
မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း
Diagram မ႐ွိတဲ့ စက္မ်ိဳး ပတ္လမ္းမ်ိဳးကို
Diagram မ႐ွိဘဲ ပတ္လမ္းလိုက္နည္း
ယူဆနည္းေလးမ်ားကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္
အျမင္မတူတာမ်ား ႐ွိရင္လည္း ဖလွယ္ခ်င္
သင္ယူခ်င္ပါတယ္ စိတ္ႀကိဳက္ေ၀ဖန္အၾကံျပဳႏိုင္ပါတယ္
#တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈပတ္လမ္း႐ွာေဖြျခင္း
direct connection (or) 0 Ohm
Connection အျဖစ္႐ွာေဖြျခင္း
#အရင္းမွဒီလမ္းေၾကာင္းဘယ္ကလာတာလဲလို႔
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုက္ျခင္း
( End to Start )
စတဲ့အေျခခံနည္းေတြကို အသုံးျပဳၿပီး လမ္းေၾကာင္းလိုက္ရာမွာ အမ်ိဳးအစား
( ၂ )မ်ိဳး ထပ္ခြဲႏိုင္ပါတယ္
(၁) ဗို႔အားလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပတ္လမ္းလိုက္ျခင္း
( ၂ ) အခ်က္ျပ Signal လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
ပတ္လမ္းလိုက္ျခင္း
ဒီေနရာမွာ တစ္ခ်ိဳ႕က Signal လမ္းေၾကာင္းအထဲမွာ Data လမ္းေၾကာင္းေတြ
Control Signal လမ္းေၾကာင္းေတြကိုပါ
ထည့္သြင္းၿပီး အတူတူမွတ္ၾကပါတယ္
Data Signal မ်ား
Control Signal မ်ား
Logic On Off Signal Enable Signal မ်ား
I2C BUS Memory လမ္းေၾကာင္းမ်ား
သည္ Voltage တစ္ခုအေပၚအေျခခံေသာ
Signal မ်ားျဖစ္ၿပီး ေပးသြင္းရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ Coupling
Capacitor မ်ားၾကားခံၿပီးေပးသြင္းေလ့မ႐ွိဘဲ
တိုက္႐ိုက္ပတ္လမ္းျဖင့္သာေပးသြင္းတတ္ၾကသျဖင့္
လမ္းေၾကာင္းလိုက္သည့္အခါ
ဗို႔အားလမ္းေၾကာင္း ပတ္လမ္းလိုက္ျခင္း ယူဆမႈ
မ်ိဳးျဖင့္သာ လိုက္ရပါမည္
GND လမ္းေၾကာင္း
Vcc ေခၚ အေပါင္းလမ္းေၾကာင္းအကြဲမ်ား
ဥပမာ TV မွာဆို
5V 8V 24V 110V 12V စသျဖင့္
ဆိုလိုတာက ဆားကစ္အတြင္း
တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားေသာ Components
မ်ားသည္ အေပါင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္
အႏႈတ္လမ္းေၾကာင္းအၾကားတြင္ သြားလာဆက္ႏြယ္ေနၾကၿပီး GND ခ်ထားေသာ
အေျခအေနမ်ိဳး႐ွိသလို အေပါင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုမွ ဗို႔အားေလ်ွာ့ခ်ရယူထားျခင္း
ဆက္ႏြယ္ထားျခင္းသေဘာမ်ား႐ွိေနတတ္ၿပီး
မိမိလိုခ်င္ေသာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မွားယြင္းယူဆႏိုင္ပါသည္
ဆားကစ္ထဲ ႐ွိသမွ်အေပါင္းလမ္းေၾကာင္းေတြ
သိေနမွေတာ့ကြာ ပတ္လမ္းေတာင္လိုက္ေနစရာ
မလိုေတာ့ေလာက္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္စရာ႐ွိမွာပါ
အဲလိုမဟုတ္ပါဘူး ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုတာက
Point တစ္ခုအေနနဲ႔သိထားရင္ ရပါၿပီ
ဥပမာ CRT TV စက္ျပားထဲမွာ
Standby 5V သည္ Memory Ic
သို႔မဟုတ္ Remote Sensor
Power On 5V သည္ Tuner MB
Power On 8V သည္ RGB GND 8V
ေဆာ့ကဒ္အစြန္တစ္စ
အေပါင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ Converter
အထြက္ဒိုင္အုတ္ထိပ္
စသျဖင့္ ေနရာတစ္ေနရာ Point တစ္ခုခုျဖင့္
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို သိထား႐ုံေလာက္ပဲျဖစ္ၿပီး
၄င္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ ႐ွိသမွ်ဘယ္သြားတယ္
ဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား
ဒါ.ေၾကာင့္ Diagram မပါဘဲ
ပတ္လမ္းလိုက္ႏိုင္ဖို႔ နားလည္ႏိုင္ဖို႔
စက္ျပားအတြင္းမွာ႐ွိေနတဲ့
အႏႈတ္လမ္းေၾကာင္း GND
Standby အေပါင္းဗို႔အားလမ္းေၾကာင္း နဲ႔
Power On အေပါင္းဗို႔အားလမ္းေၾကာင္းေတြကိုေတာ့
Point တစ္ခုအေနနဲ႔ ႀကိဳသိထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္
Switch On မွထြက္လာမယ့္ Voltage
Enable Signal ရမွ ထြက္လာမယ့္ Voltage
Process တစ္ခုခုက command ေပးမွ
ထြက္လာမယ့္ Voltage စတာေတြကိုလည္း
Point တစ္ခုအေနနဲ႔ ႀကိဳသိထားႏိုင္ပါက
ဆရာက်က် ပတ္လမ္းလိုက္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္
ဥပမာ Recording လုပ္ၿပီး Mic Bias
ထြက္မထြက္ စမ္းသလိုမ်ိဳးေပါ့
Post လည္း႐ွည္သြားၿပီမို႔ ေတာ္ေလာက္ၿပီဗ်ာ
စိတ္၀င္စားပါက ဆက္လက္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္
Diagram မ႐ွိဘဲပတ္လမ္းလိုက္နည္း
ဒါမွမဟုတ္
ဆားကစ္ျပားေပၚ မီတာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေပါ့ဗ်ာ
ေန၀င္းအီလက္ထေရာနစ္
Credit:https://www.facebook.com/naywin.naywin.545
Share:

0 comments:

Post a comment